THE IMPERIAL GRAND COUNCIL
THE IMPERIAL NGUYEN DYNASTY OF VIETNAM

H.I.H Prince Regent Kien Hoa Nguyen Phuc
Buu Chanh of Vietnam
Duke of Kien Hoa

From The Desk of H.I.H. Prince Regent Kien Hoa
Nguyen Phuc Buu Chanh of Vietnam

REPUBLICAN SENATORIAL MEDAL
OF FREEDOM
WHO’S WHO OF ASIAN AMERICANS
www.wordiq.com/definition/Nguyen_Phuc_Buu_Chanh
www.wordiq.com/definition/Republican_Senatorial_Medal_of_Freedom
www.asianamerican.net/bios/Prince_Buu_Chanh.html
www.AsianAmerican.Net
IN THE WORLD GOVERNMENT
(H.I.H Prince Kien Hoa Nguyen Phuc Buu Chanh of Vietnam) :
www.oneheartbooks.com/resources/articles/world_gov_chart.pdf
www.vannha.com/vnch/DauThang1-05.html
Posted Ngay 1-1-2005 at 2:17:55 PM & 2:19:16 PM
www.wordiq.com/definition/Northeastern_Illinois_University
www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=37060
POLITICAL FIELD


LETTER OF SYMPATHY
AND CONDOLENCE

Receiving the Sad News : "Professor Vuong Van Bac, Professor of The School of Political Science and Business Administration, Dalat University - The Law School - Saigon University, Former Secretary of State, The Republic of Vietnam passed away peacefully at his family home before all the surrounded family-members on Monday morning of the 20th of June, 2011.

The funeral services will be held on Tuesday of the 28th of June, 2011 at Paris, France".

The Imperial Grand Council, The Imperial Nguyen Dynasty of Vietnam and The United International Supreme Council for The Freedom of Vietnam and Southeast Asia and We, sorrowfully convey condolences to Madame Hong Vuong Van Bac and her family.We, respectfully pray for His Soul to peaceful take an Eternal Rest at the Paradise of Jesus Christ.

Illinois, USA June 23, 2011

THE IMPERIAL GRAND COUNCIL
THE IMPERIAL NGUYEN DYNASTY OF VIETNAM
THE UNITED INTERNATIONAL
SUPREME COUNCIL
FOR THE FREEDOM OF VIETNAM
AND SOUTHEAST ASIA

H.I.H Prince Regent Kien Hoa Nguyen Phuc Buu Chanh of Vietnam
H.I.H Cong Nuong Princess Phan Lien


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin đau buồn : "Giáo Sư Vương Văn Bắc, Giáo Sư Trường Chính Trị Kinh Doanh, Viện Đại Học Đà Lạt, Giáo Sư Trường Luật, Viện Đại Học Saigon, Luật Sư Toà Thượng Thẩm Saigon, Cựu Ngoại Trưởng Việt Nam Cộng Hoà qua đời sáng thứ Hai 20 Tháng 6 Năm 2011 một cách êm dịu tại tư gia trước mặt cả gia đình.

Tang lễ sẽ được cử hành vào Ngày thứ Ba 28 Tháng Sáu 2011."

Đại Hội Đồng Hoàng Tộc Việt Nam, Triều Đại Nhà Nguyễn Hoàng Tộc Việt Nam, Đại Hội Đồng Quốc Tế Tối Cao Thống Hợp cho Nền Tự Do của Việt Nam và Đông Nam Á Châu và Chúng Tôi, kính xin gửi lời Phân Ưu chân thành và kính trọng đến Bà Quả Phụ Hồng Vương Văn Bắc và Quí Tang Quyến.

Nguyện cầu Linh Hồn của Cố Giáo Sư Vương Văn Bắc an nghỉ tại Cõi Vĩnh Hằng Thiên Chúa.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG HOÀNG TỘC
TRIỀU ĐẠI NHÀ NGUYỄN HOÀNG TỘC VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG QUỐC TẾ TỐI CAO THỐNG HỢP
CHO NỀN TỰ DO CỦA VIỆT NAM
VÀ ĐÔNG NAM Á CHÂU

Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ
Illinois, USA

Ngày 23 Tháng 06 Năm 2011

Hoàng Thân Nhiếp Chính Kien Hoa Nguyen Phuc
Buu Chanh Viet Nam
Công Nương Phan Liên

The home page of the Imperial Peaceful Ceremonial Guard of Vietnam
The United International Supreme Council for the Freedom of Vietnam