The home page of the Imperial Peaceful Ceremonial Guard of Vietnam
The United International Supreme Council for the Freedom of Vietnam
THE IMPERIAL GRAND COUNCIL
THE IMPERIAL NGUYEN DYNASTY OF VIETNAM

H.I.H. Prince Regent Kien Hoa Nguyen Phuc Buu Chanh of Vietnam
Duke of Kien Hoa
From the Desk of the President of The Imperial Grand Council


THE SPRING OF THE NATION
But
THE FATHERLAND IS IN DANGER !

RED ALERT 
To All the Vietnamese People !!!

Dear All of Our Vietnamese Fellow-Countrymen :

On the occasion of Tet Giap Ngo 2014 and in the sacred time of New Year Eve, We, The Grand Imperial  Council of The Nguyen Dynasty of Vietnam, would like to wish all the Vietnamese People inside the Country and everywhere in the world A Happy New Year filled up with excellent health, prosperity and longevity.

However, in the happiness of The New Year for all the Vietnamese People, We are confronted with great misery and gigantic loss caused by the slavish Hanoi Communist Regime.

The Hanoi Communist Regime is the worst political regime in the world, that is originally executing out Three Methods and Measures to oppose the people tyrannously. They are as follows:

1)  The Communist Party is the unique political Party by itself governing and controlling the whole country and the people.

2). The Communist Regime is exploiting out and uses the Police force and secret-agent system to oppose directly the people. The Communist Leaders use military generals and officers from the system of the People Army and synchronizing with the force of Army to govern and oppress directly the people. 

3). The Communist Regime is using gangs, bandits, cocaine and white opium smokers from government's prison and hungry & thirsty, abandoned solely from the streets and under the bridges.  They are evacuated and been training to control and oppress the people.  They become "The people by themselves from the mob" beating and tyrannously caught all the regime's opposers.  They are under the leadership of military generals and officers wearing civilian clothes to destroy all the meetings of the people and try to kidnap stealthily all the secret leaders organizing the people's meetings.

Standing before a slavish and horrible government like The Hanoi Communist government selling out gradually the Fatherland, ocean and islands to the North enemy, We, the Nationalist People of the whole country and abroad in the world must have a system of unified force under the leadership of a nationalist government in Exile.  And later with the free vote of all the people, they will decide to choose the Constitutional Monarchist Regime or The Republican Presidential Regime.

Thank you all for listening to my speech.

Love you all.

God bless the United States of America, The Fatherland and The People of Vietnam

THE GRAND IMPERIAL COUNCIL
THE NGUYEN DYNASTY OF VIETNAM

THE UNITED INTERNATIONAL SUPREME COUNCIL FOR FREE VIETNAM AND. SOUTHEAST ASIA. 

H,I.H. Prince Regent Kien Hoa Nguyen Phuc Buu Chanh of Vietnam
H.I.H. Cong Nuong Princess Phan Lien of Vietnam
Duke and Duchess of Kien Hoa

National Letter "Cung Chuc Tan Xuan Giap Ngo 2014" has been published at The Central
Imperial Office Aurora, Illinois on January 30, 2014 . 

Nu Hau Tuoc Hoang Thich Nguyen Phuc Dong Thanh GCDA, Chancellor
Hau Tuoc Hoang Thich Dr. Nguyen Phuc Dai Phuoc MD, GCDA, ImperIaL Secretary

Cung Chúc Tân Xuân
Xuân Giáp Ngọ 2014

The Grand Imperial Council
The Nguyen Dynasty of Vietnam

Kính thưa Quốc Dân Đồng Bào :

Nhân dịp đầu năm Tết Xuân Giáp Ngọ 2014 và trong không khí thiêng liêng của đêm Giao Thừa, Đai Hội Đồng Tối Cao Hoàng Tộc Việt Nam và chúng tôi kính chúc quý đồng bào trên vạn nẽo đường đất nước Việt Nam và trên toàn thế giới một Năm Mới trường thọ, an khang và hạnh phúc.

Kính thưa Đồng Bào, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã bán dần lãnh thổ và tiếp tay yễm trợ cho Tàu Cộng sang định cư tràn ngập đất nước chúng ta. Đồng thời áp dụng Hệ Thỗng Tam Giác Trị : Đảng Trị, Công An Trị và Côn Đồ Trị. Họ dùng cường lực để cướp đất đai, tài sản của dân lành vô tội và thẳng tay đàn áp những ngưởi dân yêu nước đòi tự do, dân chủ và nhân quyền. Tất cả Tôn Giáo như Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Thiên Chúa Giáo, Cao Đài Giáo Tây Ninh, Phật Giáo Hoà Hảo Chính Thống, Tin Lành Giáo, Thiên Tiên Thánh Giáo, Pháp Luân Công và các Tôn Giáo Truyền Thổng Dân Tộc khác cũng bị đảng Cộng Sản Việt Nam đàn áp bạo tàn.

Tổ Quốc lâm nguy ! Dân chúng Viêt Nam sống trong cảnh bị đàn áp, nghèo khổ và bất hạnh.

Chúng tôi nhân danh một Triều Đại của 9 Chúa và 13 đời Vua Nhà Nguyễn đã có công mở rộng 2 phần 3 đất nước Việt Nam và đem lại hạnh phúc ấm no cho toàn Dân.
Chúng tôi thiết tha kêu gọi thành phần Tướng Lãnh, Sĩ Quan, Binh Sĩ trong Quân Đội Cộng Sản hãy ý thức rằng quý Vị phải có trảch nhiệm và bổn phận bảo vệ Tổ Quốc và Dãn Tộc, chứ không phải để phục vụ bảo vệ ngôi vị Đảng Cộng Sản Việt Nam buôn Dân bán Nứoc.

Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi tẩt cả các Tôn Giáo trong nước hãy đoàn kết và hoạch định những cuộc đấu tranh xuống đường bất bạo động cùng với toàn dân để giải thể Chế Độ Cộng Sản và Hệ Thống Lănh Đạo Cộng Sản, hầu đem lại Nền Độc Lập Thổng Nhất Vẹn Toàn cho Tổ Quốc, không còn bóng dáng quân xâm lược.

Chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi toàn Dân hãy tự phát để cứu nguy Tổ Quốc. Mỗi người Dân là một chiến sĩ, mỗi Gia Đình là một chiến luỹ, đoàn kết chặt chẻ quyết đập tan Chế Độ bạo tàn !

Văng vẵng bên tai lời Hiệu Triệu của Đức Hoàng Đế Bảo Đại "Trước giờ phút lâm nguy của Tổ Quốc, Đoàn Kết là sống, Chia Rẽ là chết !!!".

Xin Ơn Trên cùng cảc Vị Tiên Đế, Anh Hùng Liệt Sĩ phò trợ cho Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam thành công thắng lợi trong năm Giáp Ngọ 2014 để Đất Nước Việt Nam mãi mãi còn có tên trên bản đồ Thế Giới và Dân Tộc Việt Nam được ấm no hạnh phúc muôn đời.

Trân trọng kính chào Đồng Bào.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG TỐI CAO
HOÀNG TỘC VIỆT NAM
TRIỀU ĐẠI NHÀ NGUYỄN HOÀNG TỘC VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG TỐI CAO THỐNG HỢP QUỐC TỂ CHO TỰ DO VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á CHÂU

Hoàng Thân Kiến Hoà Nguyễn Phúc Bửu Chánh Việt Nam
Công Nương Princess Phan Liên Việt Nam
Duke and Duchess of Kien Hoa

Quốc Thư Cung Chúc Tân Xuân Giáp Ngọ 2014 được ban hành tại Ngự Tiền Văn Phòng Ảurora, Illinois ngày 30 Tháng 1 Năm 2014.

Nữ Hầu Tước Nguyễn Phúc Đồng Thanh GCDA, Quốc Vụ Khanh Hoàng Tộc Việt Nam
Hầu Tước Bác Sĩ Y Khoa Nguyễn Phúc Đại Phước MD, GCDA, Imperial Secretary.